Връщане на продукт

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Съгласно Закона за защита на потребителите Потребителят има право да се откаже от сключения договор от разстояние без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за това в срок до 7 работни дни, считано от датата на получаване на продукта от Потребителя, но само в случай че:

1. Потребителят е информирал предварително писмено за това Доставчика на следния имейл адрес: office@viva-b.com. Задължително се посочва номерът на поръчката, основанието  -  отказ от договор, и начинът, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума за върнатия продукт.

2. Продуктът да бъде върнат до 3 дни от получаването на имейл за отказ от договора на следния адрес гр. София, п.к. 1233, ул.Калофер №1;

3. Продуктът да е в състоянието, в което е доставен, поставената от производителя оригинална опаковка на продукта да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставените защитни стикери. Състоянието на върнатия продукт се установява от представител на Доставчика и Потребителя, за което се съставя констативен протокол. При противоречие между страните относно констатациите, които следва да бъдат вписани в протокола, състоянието на продукта се установява от сервиз, оторизиран от производителя на продукта. При неявяване на Потребителя за съставяне на протокола, той се съставя от Доставчика и се счита, че Потребителят е съгласен с констатациите, направени в него;

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на продукта да са заплатени от Потребителя.

Рискът от случайното погиване или повреждане на продукта се носи изцяло от Потребителя до момента на предаването му от последния обратно на Доставчика. При отказ от договора от страна на Потребителя при условията на Правилата и условията и конкретно на настоящия раздел, Доставчикът ще възстанови заплатената цена по банков път в срок от седем работни дни от връщането на продукта. Доставчикът има право да откаже да получи обратно продукта и да възстанови платената за него сума, ако той не е в първоначалния си вид, както е посочено в съставения констативен протокол.

Доставчикът има право да се откаже от договора, в случаи че не би могъл по каквато и да е причина да достави поръчания продукт, има технически или други проблеми с заплащането на дължимата продажна цена, ограничил е акаунта на Потребителя при условията на тези Правила и условия.

В случай че сключеният договор от разстояние бъде прекратен не по вина на Доставчика, то той не носи отговорност към Потребителя, включително ако е направил отказ от договора.

В случай че договорът бъде прекратен по вина на Потребителя, то Доставчикът има право да задържи като неустойка авансово заплатените суми, а в случай че не е направено заплащане да получи обезщетение за направените разноски във връзка с договора.